Hatiriki qara qara | 17kki lamala qara qara hajubba

🔑agarranni godo’lubba gooliweelo gooffino

🔑Qudusigorigisi konni dirinni umikki yannara hoode hoodete lame godo’le qeelamatenni gudino

🔑Adaamu quchumi konni dirinni
Umi yannara xawisi gobbaanni qeelino

🔑Mujibi qaasimi hoode hoodete sase goddo’lera goole kiirisisikkinni fulino

🔑Salihadini sayidi irikisaanotenni gawajo iillitinosi

👉👉Goolubba

👉👉Guma

👉👉Taru sanxaraje

👉👉Duucha goole kirisiisinore

 


🔑Agarantino godo’le gooliwelo gooffino

Arbe tigirayite xawira assinooni meqele70andertunna bahirdaarete quchumi godo’le gooli weelo taalu guminni goofino.
Bahirdaarete quchumi irkisaano kilawensa irikisate meqele e,uweete meqele 70andertu irikisaano dancho adhooshe assitinonsaha ikkanna godo’le gedensaanni lamunku hurbaatu kooyishsha assitinonsa
Kuni irikisaanote danchu ayyani lekkate kaasera dancha laooshshe kalaqatenni irikisa hasiissanno

🔑Qudusigorigisi konni dirinni umikki yannara hoode hoodete lame godo’le qeelamatenni gudino

Qara qajeelishaanchonna irkisaano qajeelishaano loosunni uurrinsi kawa
Keeshshitinno godo’laanonni massagantanni godo’le godo’litinori qudusi gorigisooti 34kki xiqqesira asichaalo girimihu kiirisiisino callicho goolenni qeelante fulitino
Lamalate albaa wolqixxe quchumii qelaantinoti qaanganite.

🔑Adaamu Katami ko dirira umikkiha ikkinoha xawissi gobba qeelle assi.

Federaashiine tugginossi qorichishshi korkaatinni lame Godo’le xawisi gobbanni assanno gede qoricha tungonisihu Woliqixete Katami Adaamu Katamini 2-0 qeellame qamasino.Wolqitete iima qeelle assitinori Adaamu Katamaoo Ko dirira xawiinsa gobbanni qeelle assitino umikki sase bixxille ikkitino.Adaamu Katamira Kaanaani Marikkinehu nna Bereketi Destahu eo eessatenni Qeeltanno gede assitino Godo’lanooti.

5 Godo’lubba Diriho taalo guminni gooffino.
Tenne Lamalara ikkitino 8 godo’le giddo 5 taalu gumminni gooffino.Tini kayinni liigete 17kki lamala harrinsho 1 lamalara ikkitino godo’le giddo lowo taalo fulitino godo’lubbo borreessantino lamala ikkitino.

🔑Mujiibi Qasiimihu sase hoode hoodete ikkitino godo’lera eoweello fulino.

Faasili Kanamunihu eessanchu nna lowo eo eessanchimma 14 eonni massaganni afamannohu Mujiibi Qaasimihu sase hoode hoodete godo’lera eo eessikkinni fulino.14kki Lamala Axewootu Qiduuusi Giorgisi koyisse 2-2 baxxitu godo’lera eo eessinohu eote eessanchi sau lamallara essa gadaddinosi.

🔑Salaadiini Sayiddi irkkisaanotewiinni gawajjo iillitusi.

Farashshaanotu qeelama koyissino Sabatu godo’le gedensaanni lamu kilaweete irkkisaano alibiiddi godo’laancho eessancho gantinosi.Godo’laanchu 62kki xiqqeessira barru farciraanchinni duume kaarinenni xawunni aggadaminoha ikkanna duume kaarinera giiraminohu godo’laanchuno irkisaanotenni gawajjo iilitusihu gedensaanni Ayirinyu barcimi mule heedhanno masikoote giraame ganatenni miico iilliteenasi Bete Zata hospitaale massineenna hakimete kaa’lo assineenasi hawarro saatera fulino.

eo.

17kki lamala 10 eo kiirantino.Togo yaano kayinni 1.25 mereershi kiirantino yaate.Sau lamalara kiirantino eowinni kayinni 17 heeshshi yitino.Kiirantinoti baalanti 10 eo babbaxxitino godo’lanonni kiirantinota ikkitanna Adaamu katamihu Kanaani Maarikinehu 5kki xiqqeesira kirisiisino eo rahote eo ikkitanna Jimmma Abaajifareennihu Ermiyaasi Hayiluhu 90kki xiqqeesira kirisiisino eo lamalete jeefote yannara eino eo ikkitino.

Guma.

Lamalate ikkitino 8 godo’lubba 5 taalo guminni gooffanna gattinori sasu godo’lubba qeelanna qeelamatenni gooffino.Lamalate ikkitino godo’lete gumubba aantino garinni photote worrommo.

….Dirimu santarazhe

17kki lamala Dirimu santarazhe woroonni noota labbanno.

Lowo eo Kirsiisaano.

Faasili Kanamunnihu Eote kirsiisaanchi Mujiibbi Qaasimihu 14 eonni Beeddakko eo kirsiisaanchimma massaganna Habtaamu Gezaanyihunna Adisi Gideeyi Sidaamu Buninni,Birukki Bayyanihu Hawaasi Kataminni,Fitsumi Alamuho Bahiiri Daare Katamunni Baayye Gezaanyihu Wolaayitta Dichunni Taalo 9 eonni harunsitaanno.

hatricksport team

Hatricksport team

Facebook

hatricksport team

Hatricksport team

One thought on “Hatiriki qara qara | 17kki lamala qara qara hajubba

  • March 21, 2020 at 9:08 am
    Permalink

    Lowo geeshsha Faayya loosooti.
    በጣም ጥሩ ጅማሮ ነዉ በርቱ!!

Comments are closed.